Jakie normy musi spełniać stolarka przeciwpożarowa?

blog

Zagrożenie pojawieniem się ognia wewnątrz budynku wiąże się z wysokim ryzykiem odniesienia obrażeń wskutek temperatury, dymu oraz płomieni. Dla zagwarantowania odpowiedniej wytrzymałości obiektu konieczne jest korzystanie z właściwie dobranej stolarki przeciwpożarowej. Przekonajmy się, co powinno ją wyróżniać.

Parametry użytkowe stolarki ppoż.

Najważniejszymi elementami specyfikacji stolarki przeciwpożarowej jest jej klasa odporności ogniowej. Odporność ogniowa drzwi, okien oraz przeszkleń jest wyznaczana przez cztery podstawowe charakterystyki. Będzie to szczelność ogniowa (E), będąca podanym w minutach czasem, w jakim element może być poddawany oddziaływaniu płomieni bez przejścia ognia na jego drugą stronę, a także izolacyjność ogniowa (I). Jest ona określana przez czas wyrażony w minutach i oznacza okres, w którym cały komponent zachowa po stronie przeciwnej do pożaru temperaturę powierzchni niższą niż wartość uśredniona na poziomie 140°C. W pomiarze punktowym będzie to 180°C. Liczy się też odporność na promieniowanie (W) oraz dymoszczelność (S).

Regulacje dotyczące stolarki ppoż.

Wymagania dotyczące odporności na zagrożenia związane z pożarem obejmują wszystkie elementy składające się na konkretny wyrób, a więc użyte profile, pakiety szybowe, a także uszczelnienia oraz okucia. Podstawowymi regulacjami, w których będą zawarte ich parametry wytrzymałościowe, są odpowiednie normy, w tym PN-EN 16034:2014-11 „Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”, jak również PN-EN 13501-2:2016-07 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.